• کمک کامپیوترها به تعویق مرگ انسان!

    کمک کامپیوترها به تعویق مرگ انسان!

    چندی پیش دانشمندان انگلیسی موفق شده اند با استفاده از نوعی کامپیوتر «سن مغز» انسان را با توجه به حجم مغز او پیش بینی کنند. تحقیقات اخیر کارشناسان نشان از تفاوتی آشکار میان سن واقعی و سن مغز داشته است.