• سبقت گیری بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن

    سبقت گیری بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن

    دو سال پس از آنکه شورای پول و اعتبار پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکهای تجاری را در اردیبهشت 94 ممنوع کرد،حالا این امکان مجددا در اختیار بانک‌های تجاری قرار گرفته تا با رقابت تازه بازار مسکن را تحرک بخشند.