• از خصـوصیات گروه‌های خـونی چه می دانید؟

    از خصـوصیات گروه‌های خـونی چه می دانید؟

    شاید وقتی پروفسور کارل لندشتاینر، پزشک اتریشی سرگرم آزمایش روی گروه های خونی بود، هرگز فکر نمی کرد که نتیجه پژوهش هایش چه نقش ارزشمندی را در نجات زندگی انسان ها بازی خواهد کرد.