• توافق هسته ای را نمی توان بر هم زد

    توافق هسته ای را نمی توان بر هم زد

    معاون اول رئیس جمهوری گفت: با وجود توجهی که دولت های جهان به ایران دارند، کسی قادر نیست توافق درباره تحریم ها را بر هم بزند و این حرف ها یکسری تبلیغات است.