• اثبات بی معرفتی پرسپولیسی ها به چه قیمتی؟!

    اثبات بی معرفتی پرسپولیسی ها به چه قیمتی؟!

    دست کشیدن از تمرین، آنهم در روزهای حساسی که سرخپوشان باید خود را مهیای بازی مهم با الوحده امارات کنند، بدون تردید همانطور که علی پروین، ‌اسطوره پرسپولیس نیز بدان اشاره می‌کند، بی‌معرفتی است.