محققان موفق به ساخت رباتی کوچک برای کمک به انتقال هواپیما در فرودگاه شدند.

ساخت رباتی برای پارک کردن هواپیما + فیلمعصر فردا: محققان موفق به ساخت رباتی کوچک برای کمک به انتقال هواپیما در فرودگاه شدند.

ارسال نظر