تصاویری از محمود کرمی معروف به محمود مش نبی را در زورخانه مشاهده می کنید.

این تصاویر قدیمی در زورخانه ای در محله دولاب تهران گرفته شده است.

در تصاویر حاج محمود زندیه دولابی را نیز مشاهده خواهید کرد.

ارسال نظر